Nyheder Syd

 

Information til alle borgere og pårørende i § 85 – OBS – sæt X i kalenderen

Kære borgere og pårørende

Som lovet på infomødet i januar 2017 kommer hermed en liste med datoer for informationsmøder. 
Ved eventuelt ændringer eller info opdateres listen og I vil modtage en mail herom.
Hvis ikke du modtager en mail omkring opdateringer på hjemmesiden, send da venligt en mail til lts1@toender.dk
 
Venlig hilsen 
 
Lotte Teglskov
Leder §85, Handicap Tønder
Ludvig Andresensvej 6
6270 Tønder
Mobil 2013 5404 eller e-mail: lts1@toender.dk

 

Dato for Infomøder i 2018:
22. februar 2018 - Emne: Ledsagelse v/Ulla Abild, Assistent Psykiatri & Handicap
17. maj 2018
6. september 2018
13. december 2018
 
Møderne foregår på Ludvig Andresensvej 6, Tønder i STU-lokalet kl. 16.00-17.00
____________________________________________________________________________________________________
Dagsorden til Informødet den 22. februar 2018:
- Ledsagelse v/Ulla Abild
- Opfølgning vedr. brandalarmer mm.
- Tønder Kommunes Leveregler
- Eventuelt
 
____________________________________________________________________________________________________
Dagsorden til Infomødet den 7. december 2017:
Den 7. december 2017 kl. 16-17 på Ludvig Andresensvej 6, Tønder
Dagsorden:
- Velkomst
- Økonomi 2017
- 2018 § 85
- Brandalarmer m.m.
- Eventuelt
 
Referat fra Infomødet den 7. december 2017
Vi drøftede mulighederne i det nye støttecenter samt hvilke borgere som forventes at kunne benytte støttecenteret. Hvilke forskellige konstellationer der pt benyttes og hvilke visioner og ønsker vi har for støttecenteret i fremtiden – men at vi pt er i den spæde start. 
Økonomi - §85 holder budgetterne i år og har gjort alt for at imødekomme budgettet til 2018 indeholdende en 1,5% besparelse på området. Dette ser ud til at lykkes. Der har været megen omorganisering igen i 2017 og ønsket for 2018 er stabilitet på alle fronter. 
I 2018 adskilles §85. Der kommer fremadrettet 2 områder. §85 Syg og §85 Nord, samt 3 botilbud lignende tilbud – Damparken, Rosenvænget og Bargumsvej. 
Lige inden mødets afslutning drøftede vi kort §97 ledsagelse. Lotte undersøger mulighederne for at Ulla Abild – som har med ledsagelse at gøre i Tønder kommune kan være deltagende på næste infomøde.
Datoer for infomøder ligges på hjemmesiden til 1.1.2018.
Referent Leder – Lotte Teglskov
 

                                                                                                                                                                                                         

Dagsorden til Infomødet den 7. september 2017

16.00 Velkomst v/ Lotte Teglskov

16.05 – 16.50 Introduktion og vedledning vedr. brandalarmer v/ Jacob Christensen, Forebyggelseschef, Brand & Redning Sønderjylland

16.50 - 17.00 Pause

17.00-18.00 information vedr. Partsrepræsentation v/Christiane Kristensen, Myndighedsleder for Psykiatri og Handicap

18.00 Tak for i dag
 
Referat fra Infomødet den 7. september 2017
Emne: Brandsikkerhed i §85
Vi havde besøg af Jacob Christensen som er forebyggelseschef i Brand og Redning – Haderslev, Åbenrå og Tønder. 
Vi drøftede de forskellige konstellationer der er rundt omkring og om konstellationerne er dækkende for borgere i §85. Passer koncepterne til den enkelte – skal der være fællesløsninger lignende ABA-anlæg (Automatisk brand alarmeringsanlæg).
Der findes mange typer af alarmer. Vigtigst er at de tilpasses den enkelte borger og dennes behov (enkelte, serieforbundne, alarmer på WIFI .- som kan sende sms ligesom en tyverialarm osv.)
Talevarsling er også en mulighed i stedet for en bip-lyd. Fx ”Det brænder – gå udenfor”
Det besluttes at der indføres kontinuerlige brandøvelser med borgerne, så de ved hvordan de skal forholde sig i en nødsituation. 
Jacob og Lotte (leder §85) afsondrer i fællesskab de forskellige behov. Der er egenbetaling for nye alarmer – de pårørende opfordres til eventuelt at søge fonde for de borgere som ikke har økonomi. Der foreligger også mulighed for afbetaling på alarmerne, som betales sammen med abonnementet. 
Efter mødet vedr. brandsikkerhed havde vi besøg af Christiane Kristensen som er myndighedschef. Hun orienterede omkring Partsrepræsentation. De pårørende som ønsker det kan få tilsendt materiale. Send blot en mail til lts1@toender.dk med ønsket herom. 
Det besluttes at Infomøderne fremadrettet er rettet mod pårørende. Eventuelt info til borgere gives på borgermøderne som afholdes på forskellige tidspunkter. Ligeledes holdes der et møde for både Nord, Midt og Syd for at de pårørende kan netværke.
Næste møde er den 7. december 2017 – det er muligt at komme med ønsker til eventuelle emner – ellers er mødet en opdatering på 2017 og på hvad der skal ske i 2018. 
                                                                                                                                                                                                         
 
Dagsorden til Infomødet den 23. marts 2017
Velkomst v/ områdeleder Theresé Andersen
Status på omstillingen v/ leder Lotte Teglskov
-Herunder opfølgning på lukning af Brofennens fælleslejlighed
Ferie
-Hvilke muligheder kan vi yde støtte til i §85
Præsentation af ny myndighedschef – Christiane Kristensen - Hun svarer på eventuelle spørgsmål
Evt. og afrunding. 
 
Referat fra mødet den 23. marts 2017 Syd
Efter at fælleslejligheden er blevet opsagt og lukket på Brofennen/Allegade, har pædagogerne og undertegnede drøftet muligheder sammen med borgerne omkring tidligere vs. dag og om der er afsavn af lejligheden. Til os udtrykkes der generelt at der er tilfredshed omkring lukningen, dog er der delte meninger omkring mad fra fælleskøkkenet. Dette er en frivillig ordning, og der er andre alternativer som kan benyttes af den enkelte – det hjælper pædagogerne gerne med. Nogle spiser forsat sammen på skift i lejlighederne og andre spiser i egen lejlighed. Det er vores oplevelse og vurdering at borgerne trives i den nye konstellation og ikke oplever savn og mangler men faktisk udtrykker positive tilkendegivelser. 
Da fælleslejligheden på Engen ikke rigtig længere bruges af borgerne som er tilknyttet og der er udtrykt fra flere om at de ikke vil betale det månedlige beløb for lejligheden, forventes der at den opsige denne inden 1.4.2017 og har derefter 3 mdr. opsigelsesperiode. 
Ludvig Andresensvej 6, vil blive nyt ind mødested for pædagogerne tilknyttet, Strucksallé, Engen, Østergade og Brofennen (som allerede har det som ind mødested og har haft det siden 25.1.2017.) Det forventes at vi overtager bygningen til juni 2017 efter udflytningen af det administrative personale midt maj. 
Fælleslejligheden på Østergade ønsker alle borgere forsat at benytte – de som er tilknyttet den, hvorfor den derfor består. Strucksalle er bygget om det er og fællesdelen er inkl. i de bosiddende borgers bolig, og derfor ændres der selvfølgelig heller ikke i dette. 
Elbilerne, bliver mere og mere brugt til ledsagelse af borgere fra a-b, de bruges også af de frivillige og af medarbejdere til tjenestekørsel. Borgerne faktureres via klientbetaling måned for måned.
Pr. 1.5.2017 opstartes der nye arbejdsplaner over næsten hele §85. (enkelte steder har netop fået nye planer) Planerne er lavet efter visiterede timer og der er personale på der hvor støtten skal gives. I nord er fordelingen dag/aftentimer ret ligeligt fordelt, men i syd er det hovedsageligt i eftermiddag og aftentimerne støtten gives på nær på Bargumsvej hvor de ældre bor, dette er grundet borgernes beskæftigelse som ligger i dagtimerne. 
Der sker mange re-visiteringer i samarbejde med sagsbehandlerne pt. Nogle borgere har fået nye sagsbehandlere da det er blevet inddelt etter cpr nr. Det fungerer rigtig godt og vi føler at det har optimeret vores samarbejde myndighed og udfører imellem hvilket kun øger kvaliteten omkring borgeren. 
Vi har oprettet et vikarkorps med fastansatte vikarer. Vikarerne er tilknyttet de forskellige områder, men i nødtilfælde bruges vikarne over hele §85. 
Al omstilling er svær, for borgere, personale, pårørende, samarbejdspartnere og ledelsen. Det kan give udfordringer og frustrationer – og vi håber at i vil komme med dem til os i ledelsen.
Christiane Kristensen som er vores myndighedschef præsenterede sig, orienterede om sit virke og baggrund. Der blev stillet en del spørgsmål vedr. Partsrepræsentation – hvorfor dette er Tema for næste infomøde.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, december 2016

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, juli 2016