Bostøtte §85

COVID-19 tiltag 

 

Torsdag den 12. marts 2020

Kære alle pårørende til borgere i Handicap Tønder. 

Med baggrund i den udmelding der kom fra Statsministeren i går er her en lille oversigt over de COVID-19 tiltag vi har taget i Handicap Tønder for at beskytte de borgere som bor i vore botilbud og de borgere, der bor i egne lejligheder, men som modtager § 85 støtte fra vores medarbejdere. 
Handicap Tønders botilbud og botilbudslignende tilbud vil være bemandet som de plejer, dog vil ressourcerne blive brugt lidt anderledes, da beskæftigelsestilbuddene er lukket de næste 14 dage. 

Medarbejderne fra beskæftigelsen vil hjælpe til i de forskellige botilbud og botilbudslignende tilbud. 
Al unødvendig virksomhed såsom møder, kurser, aktiviteter m.m. vil ikke blive gennemført de næ-ste 14 dage. Det betyder at medarbejderne i botilbud og i de botilbudslignende tilbud vil være sammen med borgerne hele dagen, de næste 14 dage og aktiverer borgerne i tilbuddene.  
De borgere, der bor i egen lejlighed og modtager § 85 støtte vil opleve et nødberedskab. Alt som kan varetages over skærmbesøg vil ske og de besøg som gennemføres er dem, som er strengt nødvendige. 

Der er et beredskab, der kan tage imod telefon opkald fra borgere, hvis de pludselig mangler hjælp.  
Vi appellerer til at besøg fra pårørende til de borgere som bor på botilbud eller i øvrige tilbud ikke gennemføres, med- mindre de er strengt nødvendige (Livsnødvendige).

Vores Fællesadministration har et beredskab, der sørger for at alt absolut nødvendigt for de borgere vi har, udføres.
Vi gør alt hvad vi kan for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed for jeres pårørende, som bor i Handicap Tønder. 

 

I er velkommen til at kontakte det tilbud, hvor jeres pårørende bor, hvis der er tvivlsspørgsmål.  
 

Med ønske om en god dag til jer alle. Pas på jer selv og hinanden.
 

Med venlig hilsen 
Theresé Andersen, Områdeleder Handicap Tønder 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at modtage §85 støtte i eget hjem, skal man visiteres til dette gennem Myndighedsafdelingen i Tønder Kommune, eller gennem handle- og/eller hjemkommune. Ud fra visiteringen, som sker efter udredning, bevilliges det aktuelle antal timer for støtten i §85.

I §85 i Handicap Tønder ser vi det hele menneske og tilbyder særlig tilrettelagt individuel støtte i eget hjem - med fokus på kompetencer og forskellighed.

Borgeren støttes og vejledes i at agere bedst muligt i eget liv, med fokus på livskvalitet, samt selv- og medbestemmelse.

Vi arbejder udviklende og bibeholder færdigheder via en rehabiliterende tankegang, med respekt for afvikling.

Vores grundlæggende tilgang udspringer fra systemisk teori, anerkendelse, relationel koordinering og forståelsen for at vi i relationen påvirker de mennesker vi er sammen og samarbejder med.

Vi vægter høj faglighed, tillid og trivsel igennem et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og smil.

For at højne kvaliteten af støtten for den enkelte, samarbejder vi på flere niveauer og arbejder dialogbaseret med både borgere, kollegaer såvel som pårørende.

I § 85 er vi altid omstillingsparate, med kerneopgaven for øje.

I undermenuerne til venstre kan du klikke ind og se faktuelle oplysninger om de 5 enheder, 2 enheder i Nord og 3 enheder i Syd.