Kontaktråd - forretningsorden

Forretningsorden for Kontaktrådet

Forretningsordenen er fastlagt i medfør af Tønder Kommunes godkendte retningsliner for Kontaktråd. Nærværende udgave af forretningsordenen er godkendt på Kontaktrådets møde den 21. juni 2011.

1. Sammensætning og konstituering
I relation til retningslinierne og ud fra de lokale forhold og ønsker har rådet følgende sammensætning:

Pårørenderepræsentanter:
Vidåværkstedet, herunder Nr. 23, Café 9 og Aktivitetshuset – 1 repræsentant
Lærkely bo og beskæftigelse, herunder bofællesskabet – 1 repræsentant
Ulriksallé - 1 repræsentant
Kastaniebo - 1 repræsentant
Tønder Voksenskole, boafdelingen – 1 repræsentant
Bofællesskaberne i Skærbæk og Toftlund – 1 repræsentant
Bofællesskaberne i Tønder – 1 repræsentant

Herudover vil der være:
1 repræsentant fra kommunens Socialudvalg
1 repræsentant fra interesseorganisation (LEV)
2 medarbejderrepræsentanter
2 ledelsesrepræsentanter

Områdelederen er sekretær for Kontaktrådet.

2. Møder
Kontaktrådet afholder mindst to møder årligt. Møder afholdes ligeledes hvis formanden eller områdelederen fremsætter ønske herom.
En gang årligt udarbejdes mødekalender. Områdelederen udarbejder i samråd med formanden dagsorden til møder. Denne udsendes, så vidt muligt én uge forinden mødet.
Hvis et medlem senest 14 dage før et møde skriftlig har anmodet om behandling af en sag, sættes denne på dagsorden for mødet. Kopi af anmodningen vedlægges mødeindkaldelsen.
Møder afholdes på skift på Områdets tilbud.

Formanden kan beslutte at indkalde fx særligt sagkyndige til deltagelse ved et møde. Hvis der ved et møde fremsættes oplysninger af fortrolig karakter, må dette meddeles mødedeltagerne som herefter har tavshedspligt. Fortrolige oplysninger gengives ikke i referatet.

Møderne har nedennævnte standarddagsorden. Til det enkelte møde suppleres dagsordenen efter behov.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Opfølgning på aftalte initiativer ved sidste møde.
4. a. Orientering fra områdelederen. 
    b. Orientering fra kommunen.
    c. Orientering fra samrådene.
5. Høringssager.
6. Eventuelt.
7. Næste møde, tidspunkt og eventuelt dagsordenspunkter.

3. Mødereferater
Områdelederen udfærdiger referat af Kontaktrådets møder. Af referatet skal fremgå dagsordenen og navnene på deltagerne.
Særstandpunkter og mindretalsudtalelser føres til referat med navns nævnelse.
Referatet godkendes og underskrives af formanden inden udsendelse og godkendes af Kontaktrådet ved førstkommende møde.

4. Kontaktrådets opgaver
Rådets opgaver er beskrevet i retningslinier punkt 6.