Nyheder Nord

 

Invitation til stormøde med SSP omkring digital kriminalitet og identitetstyveri

 

Information til alle borgere og pårørende i § 85 – OBS – sæt X i kalenderen

Kære borgere og pårørende
Som lovet på Infomødet i januar 2017 kommer hermed en liste med datoer for Informationsmøder. 
Ved eventuelt ændringer eller info opdateres listen og I vil modtage en mail herom.
Hvis ikke du modtager en mail omkring opdateringer på hjemmesiden, send da venligt en mail til lts1@toender.dk
 
Venlig hilsen 
 
Lotte Teglskov
Leder §85, Handicap Tønder
Ludvig Andresensvej 6
6270 Tønder
Mobil 2013 5404 og e-mail: lts1@toender.dk
 
Dato for Infomøder i 2018:
22. februar 2018
17. maj 2018
6. september 2018 (AFLYST) I stedet for holdes mødet den 3. oktober 2018
13. december 2018
 
Møderne foregår på Ludvig Andresensvej 6, Tønder kl. 16 - 17
_____________________________________________________________________________________________________
Dagsorden til Infomødet den 13. december 2018:
  1. Persondataloven - Oplæg om, hvad databeskyttelse er og hvad der er nyt med databeskyttelsesforordningen v/Charlotte Steenbergen. Charlotte tager sin kollega Jes Høeg/jurist med som vil kunne være behjælpelig med at besvare eventuelle spørgsmål fra Jer.
  2. Kort status fra § 85
  3. Eventuelt - Herunder ønsker og datoer/tidspunkt til Infomøder 2019
_____________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Infomødet den 3. oktober 2018:
1.    Status §85. Der fortælles kort omkring status i §85 Syd. Borgertil- og fragang, personalestatus og temperaturen ”derude”. 
2.    Kørsel. Det er ikke længere lovligt at borgerne betaler km-penge for at køre i §85 biler/busser. Ligesom det ikke er lovligt at medarbejdere har borgere med i egne biler når der køres tjenestekørsel. Dette giver udfordringer i hverdagen. Økonomisk og koordineringsmæssigt. Der anvendes flextrafik og handicapkørsel hvor dette er muligt, ligesom vi også har stor gavn af de pårørende, som med deres kørsel af borgere giver en stor hjælpende hånd. Også LEV har været inde over med økonomisk hjælp til leje af busser til længere ture. Det er ikke helt sorthvidt, at vi ikke kører borgere. Det gør vi til fx lægebesøg eller lignende, men grundet det økonomiske aspekt, er der skåret meget ind til benet omkring de muligheder vi har for at køre borgere. Dette er gældende for §85 i distriktet. De borgere der bor på botilbudslignende (Rosenvænget, Bargumsvej og Damparken), har kørsel inkl. I den takst de får støtte efter. 
3.    Uddannelse. Personalet har haft en temadag omkring metoder og tilgange i uge 40. Det følges op med en dag omkring Etik og sygeplejefaglig udredning i slut november. Ligeledes planlægges der et uddannelses forløb for alle i 2019 omhandlende ”Etik i relationen” – næretik, pligtetik og konsekvensetik. Der forhandles pt med Etikos som er udbyder af uddannelsen. 
4.    Eventuelt. Der er kommet en forespørgsel fra en pårørende omkring, om tidspunktet for infomøde kan ændres. Dette tages op som punkt på næstkomne infomøde som er den 13.12.2018 kl 16-17. Punkt til næste møde er også ”Persondataloven” hvor vores informationssikkerhedskoordinator i kommunen Charlotte Steenbergen er deltagende, vedr. info omkring hvad vi må dele med pårørende med og uden samtykker. 
                                                                                                                                                                                                          
 
Referat fra Infomødet den 17. maj 2018:
På informationsmødet for pårørende i §85 Syd var Ulla Abild inviteret med. Hun står for alt vedrørende ledsagere. Rekruttering osv. Selve bevillingen sker hos sagsbehandler. Ulla fortæller hvad ledsagelse rummer og hvilke vilkår man er underlagt.
 
Ulla fortæller at man som borger i §85 ( og opfylder kravene til at få bevilliget ledsagelse ) kan få 15 timers ledsagelse bevilliget om måneden til ledsagelse  Bor man i et botilbud eller botilbudslignende, kan man søge om 9 timers ledsagelse pr. måned. 
 
Man bliver tilbudt en ledsager fra deres ledsagerkorps. I særlige tilfælde er der også mulighed for, at du selv kan udpege din ledsager. I dette tilfælde skal Tønder Kommune godkende ledsageren.
 
Følgende spørgsmål blev stillet:
 
1.    Kan man bruge mere end en ledsager? Ja det kan man godt. Hvis den ledsager man plejer at bruge ikke kan, må man gerne rette henvendelse til Ulla Abild og hører om hun har en anden som kunne bruges. Her tages højde for hvad den enkelte borger har brug for.
 
2.    Må en ledsager godt tage flere borgere med på ture/til aktiviteter: Ja det må ledsageren godt. Ledsageren får dog timer for begge borgere, men de øvrige udgifter til ledsageren deles imellem de borgere som er med. 
 
3.    Må ledsagere godt lave pædagogisk arbejde: Nej det må de ikke.
 
4.    Hvordan afregner man ledsagere for kørsel i egen bil: Det foregår lidt forskelligt rundt omkring, men Lotte vil på kommende fællesmøder for personalet bede om at der bliver lavet en kørselsafregning, så der ligger bilag for udbetaling af borgerens penge og at udbetalingen sker via overførsel til nem konto og ikke via kontant betaling.
 
5.    Der efterspørges om ledsagere har et netværk hvor de kan spare/give hinanden gode ideer til aktiviteter: Det har de ikke, men der er overvejet et fællesmøde for ledsagere. 
 
Generelt er man velkommen til at ringe til Ulla Abild, hvis man har nogle spørgsmål. 
 
Vi vil forsøge at ligge pjecen ved ledsagelse ud på hjemmesiden – ellers kan denne rekvireres på Ludvig Andresensvej. 
 
Ref. Koordinator Tina Thylkjær
____________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Infomødet den 22. februar 2018
Afbud fra Ulla Abild – punktet vedr. Ledsagelse udsættes til næste møde den 17.5.2018.

Vi drøftede mulighed for ledsagelse til ferie – dette skulle undersøges og sættes på som punkt til næste møde. Muligheden vedr. tilkøb af kendt personale er desværre kun en mulighed i døgnboliger og ikke i §85. Derfor slettes punktet til næste møde igen.

Vedr. brandalarm – skulle det være sat i værk rundt omkring – boliger på Lobækparken i Løgumgård er eneste hængeparti, det er i forespørgsel hos borgere og pårørende pt. 
Der afholdes brandøvelser rundt omkring i foråret. 

Det blev informeret omkring Leveregler i Tønder Kommune. Et ”regelsæt” for vores fremtidige arbejde, hvor vi har fokus på samskabelse og organisatorisk læring. På vores område arbejdes der også med Mestring af eget liv samt beskæftigelse. Ønskes der mere info omkring levereglerne – kan man modtage et lille kompendie fra Lotte. 

Vi ses den 17. maj 2018. Dagsorden til mødet følger, men indeholder igen punktet – Ledsagelse.

                                                                                                                                                                                                         
 
Referat fra Infomødet den 7. september 2017
Emne: Brandsikkerhed i §85
Vi havde besøg af Jacob Christensen som er forebyggelseschef i Brand og Redning – Haderslev, Åbenrå og Tønder. 
Vi drøftede de forskellige konstellationer der er rundt omkring og om konstellationerne er dækkende for borgere i §85. Passer koncepterne til den enkelte – skal der være fællesløsninger lignende ABA-anlæg (Automatisk brand alarmeringsanlæg).
Der findes mange typer af alarmer. Vigtigst er at de tilpasses den enkelte borger og dennes behov (enkelte, serieforbundne, alarmer på WIFI .- som kan sende sms ligesom en tyverialarm osv.)
Talevarsling er også en mulighed i stedet for en bip-lyd. Fx ”Det brænder – gå udenfor”
Det besluttes at der indføres kontinuerlige brandøvelser med borgerne, så de ved hvordan de skal forholde sig i en nødsituation. 
Jacob og Lotte (leder §85) afsondrer i fællesskab de forskellige behov. Der er egenbetaling for nye alarmer – de pårørende opfordres til eventuelt at søge fonde for de borgere som ikke har økonomi. Der foreligger også mulighed for afbetaling på alarmerne, som betales sammen med abonnementet. 
Efter mødet vedr. brandsikkerhed havde vi besøg af Christiane Kristensen som er myndighedschef. Hun orienterede omkring Partsrepræsentation. De pårørende som ønsker det kan få tilsendt materiale. Send blot en mail til lts1@toender.dk med ønsket herom. 
Det besluttes at Infomøderne fremadrettet er rettet mod pårørende. Eventuelt info til borgere gives på borgermøderne som afholdes på forskellige tidspunkter. Ligeledes holdes der et møde for både Nord, Midt og Syd for at de pårørende kan netværke.
Næste møde er den 7. december 2017 – det er muligt at komme med ønsker til eventuelle emner – ellers er mødet en opdatering på 2017 og på hvad der skal ske i 2018. 
                                                                                                                                                                                                         
 
Referat fra mødet den 23. marts 2017 Nord
Genvejen bliver til Rosenvænget. Vi er afventende på en endelig dato for flytningen grundet ventetid på udmatrikulering af grunden. Vi afholder et informationsmøde for borgere og pårørende på Genvejen i 4. maj – på Rosenvænget. Der udsendes en invitation til de involverede. 
En borger berettede omkring Lobækparken og en anden borger omkring Damparken – set udefra. På Damparken afprøver vi en ny konstellation omkring deling af 2 personaler medlem Dampparken og Aktivitetshuset. Vi tror på dette samarbejde vil være givtigt i dagligdagen omkring borgerne, men også befordrende for samarbejdet mellem medarbejderne de to steder. 
Elbilerne, bliver mere og mere brugt til ledsagelse af borgere fra a-b, de bruges også af de frivillige og af medarbejdere til tjenestekørsel. Borgerne faktureres via klientbetaling måned for måned, ligesom busserne. 
Pr. 1.5.2017 opstartes der nye arbejdsplaner over næsten hele §85. (enkelte steder har netop fået nye planer) Planerne er lavet efter visiterede timer og der er personale på der hvor støtten skal gives. I nord er fordelingen dag/aftentimer ret ligeligt fordelt. 
Der sker mange re-visiteringer i samarbejde med sagsbehandlerne pt. Nogle borgere har fået nye sagsbehandlere da det er blevet inddelt etter cpr nr. Det fungerer rigtig godt og vi føler at det har optimeret vores samarbejde myndighed og udfører imellem hvilket kun øger kvaliteten omkring borgeren. 
Vi har oprettet et vikarkorps med fastansatte vikarer. Vikarerne er tilknyttet de forskellige områder, men i nødtilfælde bruges vikarne over hele §85. 
Spørgsmål fra pårørende vedr. aflåste døre til fællesareal, dette undersøges og der gives en tilbagemelding derpå.
Al omstilling er svær, for borgere, personale, pårørende, samarbejdspartnere og ledelsen. Det kan give udfordringer og frustrationer – og vi håber at i vil komme med dem til os i ledelsen.
Christiane Kristensen som er vores myndighedschef præsenterede sig, orienterede om sit virke og baggrund. Der blev orienteret om at næste møde bliver et møde sammen med Syd hvor temaet er partsrepræsentation. 
                                                                                                                                                                                                         

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, december 2016

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, juli 2016