Nyheder Syd

 

Kære Alle sammen

Håber at i har haft en dejlig dansk sommer – som jo har vist sig at være noget omskiftelig. 

Jeg vil gerne afholde infomøde den 1.9.20 kl 16-17 på STU-lokalet på Ludvig Andresensvej. Jeg har dog brug for en tilmelding fra jer, så vi med sikkerhed ikke overskrider de tilladte antal i lokalet. 

Su senest den 31.8.2020 på 20135404 eller lts1@toender.dk

Dagsorden:
Statusopdatering §85 generelt
Corona
KRAP-uddannelse
Evt. 

 

Referat fra infomøde §85 1.9.2020

Statusopdatering §85 generelt. Vi har siden sidste møde fået en del nye ansættelser, rotationer som er blevet faste stillinger, barsler der er kommet tilbage og andre der er gået på barsel. 
Pt har vi alle stillinger besat, men har også nogle medarbejdere som vælger at gå på efterløn her i efteråret. Så vi er i en konstant udskiftning, dog føles det forsat som værende stabile teams rundt omkring, hvilket har stor værdi for borgerne som modtager støtte. 

Vi har også nye indflyttede borgere på de botilbudslignende tilbud og nye borgere der modtger §85 støtte ude i byerne i Tønder kommune. 
Økonomisk hænger området sammen og der forventes vi går ud med hverken mer- eller mindreforbrug i 2020. 

Corona
Vi har i perioden under Corona ikke haft hverken syge borgere eller personale. Mange borgere er testet ligesom medarbejdere. Hvis en borger eller medarbejder bliver syg, så har vi actioncards som vi agerer vores praksis efter. 

KRAP-uddannelse, har lavet et særskilt opslag omkring KRAPuddannelsen. (KRAP Kognitiv Ressourceforkuseret Anerkendende Praksis)

 

 

Dagsorden og referat for infomøde den 17.09.2019

 

Status §85

Hele H&P skal igennem et uddannelsesforløb i VUM samarbejdsmodel i januar/februar 2020 – uddannelsen er omkring pædagogisk dokumentation i Nexus, ny måde at dokumentere indsatsmål på, samt fokus på etik i dokumentationen. 
Etikosforløbet er nu afsluttet – det har været et super uddannelsesforløb som nu er implementeret og der er lavet planer for den videre indsats. 
Identitetstyveri – drøftet da dette desværre er et problem. Tyvene udgiver sig for at være fra politiet og franarrer borgerne nemid oplysninger.

 

Rotationer

Et personale fra Rosenvænget/Tøndervej 47 er i rotation i team 2 syd i et barselsvikariat. 

 

Økonomi

Økonomien hænger sammen og vi forventer at gå ud med et 0, vi ligger pt. en lille (0,3%)  over forbrug, men det henter vi i løbet af sidste kvartal. 

 

Paradigmeskiftet i pædagogiske tilgange

Drøftet – hvordan det var engang og hvordan vi skal arbejde i dag.

 

Sundhedsfaglige tiltag

Informeret omkring hvilke sundhedsfaglige tiltag vi laver i §85 Sundhedsfaglig dokumentation, sygeplejefaglige udredninger, handleplaner, samtykker osv.

 

Evt.

Vi forsøger i samarbejde med LEV om at lave et møde omkring pension for borgere og pårørende.

 

Brandøvelse/gennemgang Lørdag den 22. juni 2019

 

Dagsorden og referat for infomøde den 4.6.2019

 

Status §85

Rotationer

Pt er der 3 rotationer. Vi har lånt 2 medarbejdere fra værkstedet, en er i rotation på Lobækparken under en sygemelding (indtil 31.10.2019), en er i rotation i team 3 Østergade, da et internt personale har ønske om en rotation i team 1 – for resten af året – stillingerne kan blive faste. Vi er glade for rotationer, da de giver nye muligheder, men er også bevidste om  hvordan det kan påvirke borgerne negativ – det er vi meget bevidste om.

 

Afskedigelser

Der har været 4 afskedigelser grundet sygdom. 4 individuelle personalesager. Heraf rotationerne og nyansættelser.

 

Ansættelser

Vi har ansat 2 pædagoger faste i en stillinger

 

Økonomi

Økonomisk løber det rundt. Vi ligger ,034% over budgetteret 1.6.2019 – men det indhentes. Overforbruget skyldes udbetalinger af ferieprocenter i april og udbetalinger af 6. ferieuge i maj.

 

Madklub/ungeklub/Fremtid

Der kigges på om klubberne kan laves som foreninger, men bestyrrelse, klubkontingent osv. Lotte undersøger i efteråret.

 

Evt.

Studiepladserne i syd er nedlagt, da det er for megen, planlægning omkring det, da det ikke er fast vi får studerende, dette giver en stilling der skal dækkes af vikarer – det holder ikke i længden.

En pædagog går af på pension i november – der skal ansættes en ny i stillingen.

 

Lotte undersøger om vi til et af infomøderne kan få en videns person ud for at tale omkring pension og muligheder for borgerne i §85.

 

Invitation til stormøde med SSP omkring digital kriminalitet og identitetstyveri

Invitation til Brandøvelse den 22. juni 2019

 

Dato for infomøder i 2019

4.6.2019      kl 17.00

17.9.2019    kl 17.00

3.12.2019    kl 17.00

Dato for afvikling af brandøvelser på Østergade, Brofennen/Allegade, Engen, Strucksallé og Lobækparken er den 22.6.2019 – der kommer en information ud til borgerne forud, så datoen kan noteres. I må også gerne notere datoen, da borgerne gerne skal deltage.

 

Information til alle borgere og pårørende i § 85 – OBS – sæt X i kalenderen

Kære borgere og pårørende

Som lovet på infomødet i januar 2017 kommer hermed en liste med datoer for informationsmøder. 
Ved eventuelt ændringer eller info opdateres listen og I vil modtage en mail herom.
Hvis ikke du modtager en mail omkring opdateringer på hjemmesiden, send da venligt en mail til lts1@toender.dk
 
Venlig hilsen 
 
Lotte Teglskov
Leder §85, Handicap Tønder
Ludvig Andresensvej 6
6270 Tønder
Mobil 20 13 54 04 eller e-mail: lts1@toender.dk

 

Dato for Infomøder i 2018:
22. februar 2018
17. maj 2018
6. september 2018 (AFLYST) I stedet for holdes mødet den 3. oktober 2018
13. december 2018
 
Møderne foregår på Ludvig Andresensvej 6, Tønder kl. 16.00-17.00
____________________________________________________________________________________________________

Dagsorden til Infomødet den 13. december 2018:

  1. Persondataloven - Oplæg om, hvad databeskyttelse er og hvad der er nyt med databeskyttelsesforordningen v/Charlotte Steenbergen. Charlotte tager sin kollega Jes Høeg/jurist med som vil kunne være behjælpelig med at besvare eventuelle spørgsmål fra Jer.
  2. Kort status fra § 85
  3. Eventuelt - Herunder ønsker og datoer/tidspunkt til Infomøder 2019

_____________________________________________________________________________________________________

Referat fra Informødet den 3. oktober 2018:
 
1.    Status §85. Der fortælles kort omkring status i §85 Syd. Borgertil- og fragang, personalestatus og temperaturen ”derude”. 
2.    Kørsel. Det er ikke længere lovligt at borgerne betaler km-penge for at køre i §85 biler/busser. Ligesom det ikke er lovligt at medarbejdere har borgere med i egne biler når der køres tjenestekørsel. Dette giver udfordringer i hverdagen. Økonomisk og koordineringsmæssigt. Der anvendes flextrafik og handicapkørsel hvor dette er muligt, ligesom vi også har stor gavn af de pårørende, som med deres kørsel af borgere giver en stor hjælpende hånd. Også LEV har været inde over med økonomisk hjælp til leje af busser til længere ture. Det er ikke helt sorthvidt, at vi ikke kører borgere. Det gør vi til fx lægebesøg eller lignende, men grundet det økonomiske aspekt, er der skåret meget ind til benet omkring de muligheder vi har for at køre borgere. Dette er gældende for §85 i distriktet. De borgere der bor på botilbudslignende (Rosenvænget, Bargumsvej og Damparken), har kørsel inkl. I den takst de får støtte efter. 
3.    Uddannelse. Personalet har haft en temadag omkring metoder og tilgange i uge 40. Det følges op med en dag omkring Etik og sygeplejefaglig udredning i slut november. Ligeledes planlægges der et uddannelses forløb for alle i 2019 omhandlende ”Etik i relationen” – næretik, pligtetik og konsekvensetik. Der forhandles pt med Etikos som er udbyder af uddannelsen. 
4.    Eventuelt. Der er kommet en forespørgsel fra en pårørende omkring, om tidspunktet for infomøde kan ændres. Dette tages op som punkt på næstkomne Infomøde som er den 13.12.2018 kl 16-17. Punkt til næste møde er også ”Persondataloven” hvor vores informationssikkerhedskoordinator i kommunen Charlotte Steenbergen er deltagende, vedr. info omkring hvad vi må dele med pårørende med og uden samtykker. 

 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Infomødet den 17. maj 2018:
På informationsmødet for pårørende i §85 Syd var Ulla Abild inviteret med. Hun står for alt vedrørende ledsagere. Rekruttering osv. Selve bevillingen sker hos sagsbehandler. Ulla fortæller hvad ledsagelse rummer og hvilke vilkår man er underlagt.
 
Ulla fortæller at man som borger i §85 ( og opfylder kravene til at få bevilliget ledsagelse ) kan få 15 timers ledsagelse bevilliget om måneden til ledsagelse  Bor man i et botilbud eller botilbudslignende, kan man søge om 9 timers ledsagelse pr. måned. 
 
Man bliver tilbudt en ledsager fra deres ledsagerkorps. I særlige tilfælde er der også mulighed for, at du selv kan udpege din ledsager. I dette tilfælde skal Tønder Kommune godkende ledsageren. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet:
 
1.    Kan man bruge mere end en ledsager? Ja det kan man godt. Hvis den ledsager man plejer at bruge ikke kan, må man gerne rette henvendelse til Ulla Abild og hører om hun har en anden som kunne bruges. Her tages højde for hvad den enkelte borger har brug for. 
 
2.    Må en ledsager godt tage flere borgere med på ture/til aktiviteter: Ja det må ledsageren godt. Ledsageren får dog timer for begge borgere, men de øvrige udgifter til ledsageren deles imellem de borgere som er med. 
 
3.    Må ledsagere godt lave pædagogisk arbejde: Nej det må de ikke. 
 
4.    Hvordan afregner man ledsagere for kørsel i egen bil: Det foregår lidt forskelligt rundt omkring, men Lotte vil på kommende fællesmøder for personalet bede om at der bliver lavet en kørselsafregning, så der ligger bilag for udbetaling af borgerens penge og at udbetalingen sker via overførsel til nem konto og ikke via kontant betaling.
 
5.    Der efterspørges om ledsagere har et netværk hvor de kan spare/give hinanden gode ideer til aktiviteter: Det har de ikke, men der er overvejet et fællesmøde for ledsagere. 
 
Generelt er man velkommen til at ringe til Ulla Abild, hvis man har nogle spørgsmål. 
Vi vil forsøge at ligge pjecen ved ledsagelse ud på hjemmesiden – ellers kan denne rekvireres på Ludvig Andresensvej. 
 
Ref. Koordinator Tina Thylkjær
____________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Infomødet den 22. februar 2018
Afbud fra Ulla Abild – punktet vedr. Ledsagelse udsættes til næste møde den 17. maj 2018.

Vi drøftede mulighed for ledsagelse til ferie – dette skulle undersøges og sættes på som punkt til næste møde. Muligheden vedr. tilkøb af kendt personale er desværre kun en mulighed i døgnboliger og ikke i §85. Derfor slettes punktet til næste møde igen.

Vedr. brandalarm – skulle det være sat i værk rundt omkring – boliger på Lobækparken i Løgumgård er eneste hængeparti, det er i forespørgsel hos borgere og pårørende pt. 
Der afholdes brandøvelser rundt omkring i foråret. 

Det blev informeret omkring Leveregler i Tønder Kommune. Et ”regelsæt” for vores fremtidige arbejde, hvor vi har fokus på samskabelse og organisatorisk læring. På vores område arbejdes der også med Mestring af eget liv samt beskæftigelse. Ønskes der mere info omkring levereglerne – kan man modtage et lille kompendie fra Lotte. 

Vi ses den 17. maj 2018. Dagsorden til mødet følger, men indeholder igen punktet – Ledsagelse. 

____________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Infomødet den 7. december 2017
Vi drøftede mulighederne i det nye støttecenter samt hvilke borgere som forventes at kunne benytte støttecenteret. Hvilke forskellige konstellationer der pt benyttes og hvilke visioner og ønsker vi har for støttecenteret i fremtiden – men at vi pt er i den spæde start. 
Økonomi - §85 holder budgetterne i år og har gjort alt for at imødekomme budgettet til 2018 indeholdende en 1,5% besparelse på området. Dette ser ud til at lykkes. Der har været megen omorganisering igen i 2017 og ønsket for 2018 er stabilitet på alle fronter. 
I 2018 adskilles §85. Der kommer fremadrettet 2 områder. §85 Syg og §85 Nord, samt 3 botilbud lignende tilbud – Damparken, Rosenvænget og Bargumsvej. 
Lige inden mødets afslutning drøftede vi kort §97 ledsagelse. Lotte undersøger mulighederne for at Ulla Abild – som har med ledsagelse at gøre i Tønder kommune kan være deltagende på næste infomøde.
Datoer for infomøder ligges på hjemmesiden til 1.1.2018.
Referent Leder – Lotte Teglskov

                                                                                                                                                                                                         

 
Referat fra Infomødet den 7. september 2017
Emne: Brandsikkerhed i §85
Vi havde besøg af Jacob Christensen som er forebyggelseschef i Brand og Redning – Haderslev, Åbenrå og Tønder. 
Vi drøftede de forskellige konstellationer der er rundt omkring og om konstellationerne er dækkende for borgere i §85. Passer koncepterne til den enkelte – skal der være fællesløsninger lignende ABA-anlæg (Automatisk brand alarmeringsanlæg).
Der findes mange typer af alarmer. Vigtigst er at de tilpasses den enkelte borger og dennes behov (enkelte, serieforbundne, alarmer på WIFI .- som kan sende sms ligesom en tyverialarm osv.)
Talevarsling er også en mulighed i stedet for en bip-lyd. Fx ”Det brænder – gå udenfor”
Det besluttes at der indføres kontinuerlige brandøvelser med borgerne, så de ved hvordan de skal forholde sig i en nødsituation. 
Jacob og Lotte (leder §85) afsondrer i fællesskab de forskellige behov. Der er egenbetaling for nye alarmer – de pårørende opfordres til eventuelt at søge fonde for de borgere som ikke har økonomi. Der foreligger også mulighed for afbetaling på alarmerne, som betales sammen med abonnementet. 
Efter mødet vedr. brandsikkerhed havde vi besøg af Christiane Kristensen som er myndighedschef. Hun orienterede omkring Partsrepræsentation. De pårørende som ønsker det kan få tilsendt materiale. Send blot en mail til lts1@toender.dk med ønsket herom. 
Det besluttes at Infomøderne fremadrettet er rettet mod pårørende. Eventuelt info til borgere gives på borgermøderne som afholdes på forskellige tidspunkter. Ligeledes holdes der et møde for både Nord, Midt og Syd for at de pårørende kan netværke.
Næste møde er den 7. december 2017 – det er muligt at komme med ønsker til eventuelle emner – ellers er mødet en opdatering på 2017 og på hvad der skal ske i 2018. 
                                                                                                                                                                                                         
 
Referat fra mødet den 23. marts 2017 Syd
Efter at fælleslejligheden er blevet opsagt og lukket på Brofennen/Allegade, har pædagogerne og undertegnede drøftet muligheder sammen med borgerne omkring tidligere vs. dag og om der er afsavn af lejligheden. Til os udtrykkes der generelt at der er tilfredshed omkring lukningen, dog er der delte meninger omkring mad fra fælleskøkkenet. Dette er en frivillig ordning, og der er andre alternativer som kan benyttes af den enkelte – det hjælper pædagogerne gerne med. Nogle spiser forsat sammen på skift i lejlighederne og andre spiser i egen lejlighed. Det er vores oplevelse og vurdering at borgerne trives i den nye konstellation og ikke oplever savn og mangler men faktisk udtrykker positive tilkendegivelser. 
Da fælleslejligheden på Engen ikke rigtig længere bruges af borgerne som er tilknyttet og der er udtrykt fra flere om at de ikke vil betale det månedlige beløb for lejligheden, forventes der at den opsige denne inden 1.4.2017 og har derefter 3 mdr. opsigelsesperiode. 
Ludvig Andresensvej 6, vil blive nyt ind mødested for pædagogerne tilknyttet, Strucksallé, Engen, Østergade og Brofennen (som allerede har det som ind mødested og har haft det siden 25.1.2017.) Det forventes at vi overtager bygningen til juni 2017 efter udflytningen af det administrative personale midt maj. 
Fælleslejligheden på Østergade ønsker alle borgere forsat at benytte – de som er tilknyttet den, hvorfor den derfor består. Strucksalle er bygget om det er og fællesdelen er inkl. i de bosiddende borgers bolig, og derfor ændres der selvfølgelig heller ikke i dette. 
Elbilerne, bliver mere og mere brugt til ledsagelse af borgere fra a-b, de bruges også af de frivillige og af medarbejdere til tjenestekørsel. Borgerne faktureres via klientbetaling måned for måned.
Pr. 1.5.2017 opstartes der nye arbejdsplaner over næsten hele §85. (enkelte steder har netop fået nye planer) Planerne er lavet efter visiterede timer og der er personale på der hvor støtten skal gives. I nord er fordelingen dag/aftentimer ret ligeligt fordelt, men i syd er det hovedsageligt i eftermiddag og aftentimerne støtten gives på nær på Bargumsvej hvor de ældre bor, dette er grundet borgernes beskæftigelse som ligger i dagtimerne. 
Der sker mange re-visiteringer i samarbejde med sagsbehandlerne pt. Nogle borgere har fået nye sagsbehandlere da det er blevet inddelt etter cpr nr. Det fungerer rigtig godt og vi føler at det har optimeret vores samarbejde myndighed og udfører imellem hvilket kun øger kvaliteten omkring borgeren. 
Vi har oprettet et vikarkorps med fastansatte vikarer. Vikarerne er tilknyttet de forskellige områder, men i nødtilfælde bruges vikarne over hele §85. 
Al omstilling er svær, for borgere, personale, pårørende, samarbejdspartnere og ledelsen. Det kan give udfordringer og frustrationer – og vi håber at i vil komme med dem til os i ledelsen.
Christiane Kristensen som er vores myndighedschef præsenterede sig, orienterede om sit virke og baggrund. Der blev stillet en del spørgsmål vedr. Partsrepræsentation – hvorfor dette er Tema for næste infomøde.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, december 2016

Nyhedsbrev § 85 Bostøtte, juli 2016